کانادا 77

اخبار » منظور از ناک شغلی چیست؟

منظور از ناک شغلی چیست؟
اگر برای اخذ اقامت کانادا قصد دارید از طریق کار و شغل اقدام کنید در فرم مربوطه با واژه ناک برخورد خواهید کرد. اما منظور از ناک چیست؟
ناک همان طبقه بندی مشاغل است که هر فرد با توجه به سابقه کار، تخصص و تحصیلات باید یک گروه شغلی را انتخاب کنید و در فرم مهاجرت وارد کند. امروزه در سایت اداره مهاجرت دو نوع ناک ثبت شده است. ناک 2016 و ناک 2021
مکن است تصور کنید نوع 2021 به دلیل جدید بودن مورد نظر است که در واقع این طور نیست و مبنای اداره مهاجرت ناک 2016 است. اما قرار است اداره مهاجرت به زودی با طبقه بندی 2021 پیش برود که فعلا اینطور نیست.

در طبقه بندی 2016 تمام مشاغل بر اساس سطح مهارت به چهار دسته طبقه بندی می شدند اما امروزه و در طبقه بندی 2021 بر اساس آموزش حرفه ای، تحصیلات آکادمیک سابقه کار و شرح وظایف دسته بندی شده اند.
نویسنده : الهام بهرامی تاریخ :یکشنبه 25 اردیبهشت 1401