کانادا 77

جداول 4 گانه تبدیل آزمون های CELPIP, IELTS,TEF,TOF به نمرات زیان به CLB در اکسپرس اینتری
 

     جدول تبدیل نمرات آزمون CELPIP به CLB
CLB Level Reading Writing Listening Speaking
10 10 10 10 10
9 9 9 9 9
8 8 8 8 8
7 7 7 7 7
6 6 6 6 6
5 5 5 5 5
4 4 4 4 4


     جدول تبدیل نمرات آزمون ILETS به CLB
CLB Level Reading Writing Listening Speaking
10 8.0 7.5 8.5 7.5
9 7.0 7.0 8.0 7.0
8 6.5 6.5 7.5 6.5
7 6.0 6.0 6.0 6.0
6 5.0 5.5 5.5 5.5
5 4.0 5.0 5.0 5.0
4 3.5 4.0 4.5 4.0


     جدول تبدیل نمرات آزمون TEF به CLB
CLB Level Reading Writing Listening Speaking
10 263-277 393-415 316-333 393-415
9 248-262 371-392 298-315 371-392
8 233-247 349-370 280-297 349-370
7 207-232 310-348 249-279 310-348
6 181-206 271-309 217-248 271-309
5 151-180 226-270 181-216 226-270
4 121-150 181-225 145-180 181-225
 
     جدول تبدیل نمرات آزمون TCF به CLB
CLB Level Reading Writing Listening Speaking
10 and above 549-699 16-20 549-699 16-20
9 524-548 14-15 523-548 14-15
8 499-523 12-13 503-522 12-13
7 453-498 10-11 458-502 10-11
6 406-452 7-9 398-457 7-9
5 375-405 6 369-397 6
4 342-374 4-5 331-368 4-5

پرسش و پاسخ

فرم امتیازسنجی را چگونه تکمیل نمایم ؟

با استفاده از منوهای موجود در هدر سایت و یا لینک http://canada77.com/content/Ranking-System-CRS-tool-Express-Entry/  میتوانید به این بخش رفته و شروع به تکمیل فرم نمایید .