کانادا 77

اخبار » بررسی نحوه سفر تجاری به نیوبرانزویک

بررسی نحوه سفر تجاری به نیوبرانزویک
اشخاص متقاضی سرمایه گذاری ایالت نیوبرانزویک در اولین مرحله و قبل از هر اقدام، ملزم به ارسال درخواست در زمینه مهاجرت می باشند و هم چنین ملزم می باشند که حداقل یک سفر از نوع اکتشافی به این استان داشته باشند. هدف اصلی برای سفر به دست آوردن اطلاعاتی در زمینه محیط تجاری این کشور می باشد. با این توضیح که حداقل زمان لازم برای اقدام به این سفر به میزان پنج روز کاری می باشد و این اشخاص ملزم هستند تا در طول این سفر اقدام به انجام تحقیقات گسترده ای نمایند. این اشخاص می بایست بعد از انجام یک سفر تجاری، مصاحبه ای با سایر مقاماتی که دارای برنامه استانی می باشند را داشته باشند.
تاریخ :سه شنبه 04 شهریور 1399