کانادا 77

اخبار » مقایسه نرخ مالکیت خانه

مقایسه نرخ مالکیت خانه
سازمان آمار کانادا، مهاجرانی را که بین سال های 2000 تا 2016 به کانادا آمده اند را مورد بررسی قرار داده است.

طبق نتایج اعلام شده، خانواده های مهاجر کانادایی که بیش از دو دهه از حضور آنان در کانادا می گذرد، ثروت بیشتری نسبت به خانواده هایی که در کانادا متولد شده اند دارند و تمایل بیشتری برای خرید خانه دارند.

در نمودار، خط آبی نشانگر تعداد مهاجران و خط قرمز افرادی هستند که در کانادا متولد شده اند.
تاریخ :شنبه 07 اردیبهشت 1398