کانادا 77

اخبار » چه افرادی از شهریه کانادایی بهره مند هستند؟

چه افرادی از شهریه کانادایی بهره مند هستند؟
  • شهروندان و افراد دارای اقامت دائم کانادا
  • افراد محافظت شده  و خانواده وابسته آنها طیق قانون اداره مهاجرت کانادا ( منظور افرای هستند که پناهنده کانادا شده اند)
  • دانشجویان بین المللی واجد شرایط

۱- همراه فرد سیتیزن یا دارای اقامت دائم کانادا

۲- فرد بازدید کننده از کانادا و خانواده وابسته او به شرطی که این فرد دارای مجوز کار در کانادا باشد. ( استثنا ها: graduate teaching assistant، co-op، medical residency employment، post-graduate work،  فرد دارای ورک پرمیت که ویزای خود را به خاطر ویزای تحصیلی همسر دریافت کرده باشد،  Off-Campus Work Permit، )

۳- فرد بازدید کننده از کانادا که طبق مجوز ماندن در کانادا را داشته باشد

  • فرد بازدید کننده از کانادا که که از طرف وزارت امور خارجه در کانادا حضور دارد تا وظایف محول شده به او را انجام دهد. مانند سفرا و …
تاریخ :چهارشنبه 23 مرداد 1398