کانادا 77

اخبار » نرخ بیکاری در کانادا

نرخ بیکاری در کانادا
نرخ بیکاری در کانادا 5/6 درصد است. سازمان آمار کانادا، با ایجاد 9300 فرصت شغلی، بازار کار کانادا را  0/9 درصد افزایش داده است.
منبع : کانادا نیوز تاریخ :چهارشنبه 26 دی 1397