کانادا 77

اخبار » هزینه های زندگی در مونترال5

هزینه های زندگی در مونترال5
پوشاک

قسمت پنجم 

ارقام در جدول بصورت تقریبی است و در مناطق مختلف متفاوت است.
تاریخ :چهارشنبه 17 بهمن 1397