کانادا 77

اخبار » هزینه های زندگی در مونترال4

هزینه های زندگی در مونترال4
(قسمت چهارم)
ورزش و تفریحات

مبالغ ذکر شده در جدول بصورت تقریبی بوده و در مناطق مختلف متفاوت میباشد.
تاریخ :سه شنبه 16 بهمن 1397