کانادا 77

اخبار » هزینه های زندگی در مونترال3

هزینه های زندگی در مونترال3
هزینه های اجاره و خرید مسکن
(قسمت سوم)
مبالغ ذکر شده در شکل بصورت تقریبی بوده و در مناطق مختلف متفاوت است.
تاریخ :دوشنبه 15 بهمن 1397