کانادا 77

اخبار » هزینه های زندگی در مونترال2

هزینه های زندگی در مونترال2
قسمت دوم
هزینه های رستوران ها
مبالغ ذکر شده در شکل بصورت تقریبی بوده و در مناطق مختلف متفاوت است.
تاریخ :یکشنبه 14 بهمن 1397