کانادا 77

اخبار » هزینه های زندگی در مونترال

هزینه های زندگی در مونترال
هزینه مواد غذایی
قسمت اول
مبالغ ذکر شده در جدول بصورت تقریبی بوده و در مناطق مختلف متفاوت است.
تاریخ :شنبه 13 بهمن 1397