کانادا 77

اخبار » هزینه های زندگی در اتاوا

هزینه های زندگی در اتاوا
قسمت اول:
هزینه های موادغذایی
مبالغ اشاره شده به صورت تقریبی بوده است و در مناطق مختلف یکسان نیست.
 
تاریخ :دوشنبه 29 بهمن 1397