کانادا 77

اخبار » هزینه های زندگی در اتاوا5

هزینه های زندگی در اتاوا5
قسمت پنجم:
هزینه های کفش و لباس
مبالغ اشاره شده به صورت تقریبی بوده است و در مناطق مختلف یکسان نیست.
 
تاریخ :شنبه 04 اسفند 1397