کانادا 77

اخبار » هزینه های زندگی در اتاوا4

هزینه های زندگی در اتاوا4
قسمت چهارم:
هزینه های ورزش و تفریح
مبالغ اشاره شده به صورت تقریبی بوده است و در مناطق مختلف یکسان نیست.
تاریخ :پنجشنبه 02 اسفند 1397