کانادا 77

اخبار » هزینه های زندگی در اتاوا3

هزینه های زندگی در اتاوا3
قسمت سوم:
هزینه های اجاره و خرید مسکن
مبالغ اشاره شده به صورت تقریبی بوده است و در مناطق مختلف یکسان نیست.
تاریخ :چهارشنبه 01 اسفند 1397