کانادا 77

اخبار » هزینه های زندگی در اتاوا2

هزینه های زندگی در اتاوا2
قسمت دوم:
هزینه های رستوران
مبالغ اشاره شده به صورت تقریبی بوده است و در مناطق مختلف یکسان نیست.
تاریخ :سه شنبه 30 بهمن 1397