کانادا 77

اخبار » کم درآمدترین مشاغل در سراسر کانادا

کم درآمدترین مشاغل در سراسر کانادا
بنابر آمار کانادا متوسط دستمزد کارکنان کانادا 952 دلار در هر هفته است. و یا کمتر از 50000 دلار درسال.
درآمد مشاغلی که ذکر شده به طور میانگین کم تر از نصف متوسط درآمد کارمندان کانادا است.
تاریخ :چهارشنبه 26 دی 1397