کانادا 77

اخبار » هزینه های زندگی در ویندسور5

هزینه های زندگی در ویندسور5
قسمت پنجم: هزینه های ورزش و تفریحات

ارقام در جدول بصورت تقریبی است و ممکن است در مناطق مختلف متفاوت باشد.
تاریخ :یکشنبه 28 بهمن 1397