کانادا 77

اخبار » هزینه های زندگی در ویندسور4

هزینه های زندگی در ویندسور4
قسمت چهارم: هزینه پوشاک

ارقام در جدول بصورت تقریبی است و ممکن است در مناطق مختلف متفاوت باشد.
تاریخ :شنبه 27 بهمن 1397