کانادا 77

اخبار » هزینه های زندگی در ویندسور3

هزینه های زندگی در ویندسور3
قسمت سوم: اجاره و خرید مسکن

ارقام در جدول بصورت تقریبی است و ممکن است در مناطق مختلف متفاوت باشد.
تاریخ :پنجشنبه 25 بهمن 1397