کانادا 77

اخبار » هزینه های زندگی در ویندسور2

هزینه های زندگی در ویندسور2
قسمت دوم: هزینه های رستوران ها

به این نکته توجه فرمایید ارقام در جدول بصورت تقریبی است و در مناطق مختلف متفاوت است.
تاریخ :سه شنبه 23 بهمن 1397