کانادا 77

اخبار » هزینه های زندگی در ویندسور

هزینه های زندگی در ویندسور
قسمت اول: هزینه های مواد غذایی

ارقام در جدول بصورت تقریبی است و در مناطق مختلف متفاوت است.

هر پوند حدودا معادل0/5 کیلوگرم است.
تاریخ :پنجشنبه 18 بهمن 1397