کانادا 77

اخبار » هزینه های زندگی در ونکوور 3

هزینه های زندگی در ونکوور 3
قسمت سوم
اجاره و خرید مسکن
مبالغ فوق بصورت تقریبی بوده و در مناطق مختلف متفاوت است.
تاریخ :چهارشنبه 10 بهمن 1397