کانادا 77

اخبار » هزینه های زندگی در ادمونتون5

هزینه های زندگی در ادمونتون5
قسمت پنجم:
هزینه های پوشاک
مبالغ ذکر شده به صورت تقریبی بوده است و در مناطق مختلف یکسان نیست.
تاریخ :پنجشنبه 09 اسفند 1397