کانادا 77

اخبار » هزینه های زندگی در ادمونتون4

هزینه های زندگی در ادمونتون4
قسمت چهارم:
هزینه های ورزش و تفریحات
مبالغ ذکر شده به صورت تقریبی بوده است و در مناطق مختلف یکسان نیست.
تاریخ :چهارشنبه 08 اسفند 1397