کانادا 77

اخبار » هزینه های زندگی در ادمونتون3

هزینه های زندگی در ادمونتون3
قسمت سوم:
هزینه های خرید و اجاره مسکن
مبالغ ذکر شده به صورت تقریبی بوده است و در مناطق مختلف یکسان نیست
تاریخ :سه شنبه 07 اسفند 1397