کانادا 77

اخبار » هزینه های زندگی در ادمونتون2

هزینه های زندگی در ادمونتون2
قسمت دوم:
هزینه های رستوران
مبالغ ذکر شده به صورت تقریبی بوده است و در مناطق مختلف یکسان نیست.
تاریخ :دوشنبه 06 اسفند 1397