کانادا 77

اخبار » هزینه های زندگی در ادمونتون

هزینه های زندگی در ادمونتون
قسمت اول:
هزینه های موادغذایی
مبالغ ذکر شده به صورت تقریبی بوده است و در مناطق مختلف یکسان نیست.
هر پوند حدودا معادل 0/5 کیلوگرم میباشد.
تاریخ :یکشنبه 05 اسفند 1397