کانادا 77

اخبار » هزینه های زندگی در انتاریو 5

هزینه های زندگی در انتاریو 5
هزینه های زندگی در انتاریو
قسمت پنجم : پوشاک
هزینه های پوشاک  که مبالغ فوق به صورت تقریبی بوده است و ممکن است در مناطق مختلف متفاوت باشد.
تاریخ :سه شنبه 25 دی 1397