کانادا 77

اخبار » هزینه های زندگی در انتاریو 4

هزینه های زندگی در انتاریو 4
هزینه های زندگی در انتاریو
هزینه های ورزشی و تفریح به صورت تقریبی محاسبه شده است و ممکن است در مناطق مختلف متفاوت باشد. (قسمت چهارم)
تاریخ :دوشنبه 24 دی 1397