کانادا 77

اخبار » هزینه های زندگی در انتاریو 3

هزینه های زندگی در انتاریو 3
هزینه های زندگی در انتاریو
قسمت سوم : هزینه های اجاره و خرید مسکن  که مبالغ فوق به صورت تقریبی بوده است و ممکن است در مناطق مختلف متفاوت باشد.
تاریخ :دوشنبه 24 دی 1397