کانادا 77

اخبار » هزینه های زندگی در انتاریو 2

هزینه های زندگی در انتاریو 2
هزینه های زندگی در انتاریو
قسمت دوم : هزینه های رستوران لطفا توجه فرمایید که مبالغ فوق به صورت تقریبی بوده است و ممکن است در مناطق مختلف متفاوت باشد.
تاریخ :یکشنبه 23 دی 1397