کانادا 77

اخبار » هزینه های زندگی در انتاریو

هزینه های زندگی در انتاریو
هزینه های زندگی در انتاریو
قسمت اول: هزینه های مواد غذایی لطفا توجه فرمایید که مبالغ فوق به صورت تقریبی بوده است و ممکن است در مناطق مختلف متفاوت باشد.
تاریخ :یکشنبه 23 دی 1397