کانادا 77

اخبار » سفر نوزاد با هواپیما

سفر نوزاد با هواپیما
چنانچه ناچار به مسافرت با هواپیما به همراه نوزاد هستید، مادر باید در حین سفر به وسیله شیر دادن به نوزاد و یا با استفاده از پستانک، از اعمال فشار هوا بر مجاری شنوایی نوزاد تا حد امکان جلوگیری نماید.
تاریخ :یکشنبه 11 فروردین 1398