کانادا 77

اخبار » مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری

مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری
 • مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری
 1. مهاجرت به کانادا از روش سرمایه گذاری فدرال
 2. مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری استانی
 3. مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری کبک
 • مهاجرت به کانادا از طریق کار
 1. مهاجرت به کانادا از طریق خود اشتغالی
 2. مهاجرت به کانادا از طریق کارآفرینی
 3. مهاجرت به کانادا از طریق تخصص
 • مهاجرت به کانادا از طریق تحصیلی
 • مهاجرت به کانادا از طریق ازدواج
 • مهاجرت به کانادا با دعوت نامه

کانادا هر ساله مهاجران زیادی را از سراسر دنیا می پذیرد. به عنوان مثال از طریق سیستم استارت آپ هر ساله 2750 نفر ویزای کانادا دریافت می کنند.

تاریخ :سه شنبه 27 فروردین 1398