کانادا 77

اخبار » مهاجرت و افزایش جمعیت کانادا

مهاجرت و افزایش جمعیت کانادا
طبق گزارش اداره آمار کانادا؛

تعداد 321/065 نفر مهاجر جدید در سال 2018، به جمعیت کانادا اضافه شده و با شروع سال 2019، بدنبال افزایش تعداد مهاجران جدید در اواخر سال 2018، جمعیت کل کانادا به بیش از 37 میلیون و 314 هزار تن رسیده است.

تعداد مهاجران در این گزارش، از رقم رشد طبیعی جمعیت (تولد-مرگ) در سال گذشته پیشی گرفته است، و به رکورد 103/176 نفر رسیده است.

هدف کشور کانادا جذب استعدادهای خارجی جهت حمایت از کمبود نیروی کار در سراسر کانادا  و سکونت آنها در این کشور است.
تاریخ :شنبه 24 فروردین 1398