کانادا 77

اخبار » نحوه شکل گیری پلیس سواره نظام در کانادا

نحوه شکل گیری پلیس سواره نظام در کانادا
پلیس سوار نظام کانادا ابتدا در سال 1873 با 9 افسر تشکیل شد.

سپس در سال 1920 با پلیس Dominion  ادغام شد تا نیروی مشهور پلیس سواره نظام سلطنتی کانادا (RCMP) را تشکیل دهد که امروز حدود 30 هزار نیرو دارد.
تاریخ :شنبه 18 خرداد 1398