کانادا 77

اخبار » بهداشت و درمان در کانادا

بهداشت و درمان در کانادا
کانادا دارای یک سیستم یکپارچه بهداشت و درمان می باشد که امکانات مساوی ای را در اختیار شهروندان خود قرار می دهد.

کلیه ی هزینه های در مانی (به غیر از دارو) در کشور کانادا رایگان می باشد.
تاریخ :شنبه 28 اردیبهشت 1398