کانادا 77

اخبار » تحصیل رایگان در کانادا

تحصیل رایگان در کانادا
تحصیل در کشور کانادا به صورت رایگان امکان پذیر نیست . مگر در مواردی بسیار نادر که دانشجو دارای استعدادهای درخشان خارق العاده ای باشد که در این صورت به اصلاح از طرف دانشگاه Fullfound گرفته و هزینه تحصیل و گاها زندگی فرد را دانشگاه متقبل می شود .

تنها در صورت اخذ بورسیه تحصیلی می توان به کاهش بخشی از هزینه های تحصیل در این کشور کمک کرد .

تاریخ :چهارشنبه 13 شهریور 1398