کانادا 77

اخبار » مدیریت مالی برای تحصیل در کانادا

مدیریت مالی برای تحصیل در کانادا

تحصیل در کانادا کم هزینه تر از کشورهایی مانند آمریکا و انگلیس است ولی این بدان معنی نیست که شما برای تحصیل در این کشور به یک برنامه ریزی دقیق مالی نیازی ندارید.

در صورتی که تمایل به تحصیل در این کشور باید با در نظر گرفتن رشته مورد علاقه و توان مالی ، دانشگاه و محل زندگی خود را انتخاب کنید.

براساس آمارهای بدست آمده در مورد هزینه تحصیل در کانادا ، انتاریو گرانترین و کبک ارزانترین ایالتها هستند.

تاریخ :یکشنبه 07 مهر 1398