کانادا 77

اخبار » هزینه های زندگی در ساسکچوان4

هزینه های زندگی در ساسکچوان4
قسمت چهارم:

هزینه های ورزش و تفریحات


لطفا توجه فرمایید که مبالغ ذکر شده به صورت تقریبی بوده است و در مناطق مختلف متفاوت است
تاریخ :یکشنبه 26 اسفند 1397