کانادا 77

اخبار » هزینه های زندگی در ساسکچوان3

هزینه های زندگی در ساسکچوان3
قسمت سوم:

هزینه های مسکن


لطفا توجه فرمایید که مبالغ ذکر شده به صورت تقریبی بوده است و در مناطق مختلف متفاوت است.
تاریخ :چهارشنبه 22 اسفند 1397