کانادا 77

اخبار » هزینه های زندگی در ساسکچوان2

هزینه های زندگی در ساسکچوان2
قسمت دوم:

هزینه های رستوران ها


لطفا توجه فرمایید که مبالغ ذکر شده به صورت تقریبی بوده است و در مناطق مختلف متفاوت است.
تاریخ :سه شنبه 21 اسفند 1397