کانادا 77

اخبار » هزینه های زندگی در شهر همیلتون آنتاریو5

هزینه های زندگی در شهر همیلتون آنتاریو5
قسمت پنجم:

هزینه های پوشاک

مبالغ ذکر شده به صورت تقریبی بوده است و در مناطق مختلف یکسان نیست.
تاریخ :پنجشنبه 16 اسفند 1397