کانادا 77

اخبار » هزینه های زندگی در شهر همیلتون آنتاریو4

هزینه های زندگی در شهر همیلتون آنتاریو4
قسمت چهارم:

هزینه های ورزش و تفریحات

مبالغ ذکر شده به صورت تقریبی بوده است و در مناطق مختلف یکسان نیست
تاریخ :چهارشنبه 15 اسفند 1397