کانادا 77

اخبار » هزینه های زندگی در شهر همیلتون آنتاریو3

هزینه های زندگی در شهر همیلتون آنتاریو3
قسمت سوم:

هزینه های اجاره و خرید مسکن

مبالغ ذکر شده به صورت تقریبی بوده است و در مناطق مختلف یکسان نیست
تاریخ :سه شنبه 14 اسفند 1397