کانادا 77

اخبار » هزینه های زندگی در شهر همیلتون آنتاریو2

هزینه های زندگی در شهر همیلتون آنتاریو2
قسمت دوم:

هزینه های رستوران ها

مبالغ ذکر شده به صورت تقریبی بوده است و در مناطق مختلف یکسان نیست.
تاریخ :دوشنبه 13 اسفند 1397