کانادا 77

اخبار » هزینه های زندگی در شهر همیلتون آنتاریو

هزینه های زندگی در شهر همیلتون آنتاریو
قسمت اول:

هزینه های مواد غذایی

هر پوند حدودا معادل 5/0 کیلوگرم میباشد.

مبالغ ذکر شده به صورت تقریبی بوده است و در مناطق مختلف یکسان نیست.
تاریخ :یکشنبه 12 اسفند 1397