کانادا 77

اخبار » حکومت کانادا

حکومت کانادا
حکومت کانادا “دموکراتیک فدرال” است و توسط دو بخش حکومتی استانی و کشوری اداره می شود.

مسئولیت ها و قدرت در بین دولت های استانی و دولت مرکزی (کشوری) تقسیم شده است.
تاریخ :شنبه 21 اردیبهشت 1398