کانادا 77

اخبار » مشاغل تخصصی پردرآمد کانادا

مشاغل تخصصی پردرآمد کانادا

تکنولوژیست قلب و عروق:

ساعتی:  $ 20.45 دلار کانادا $ 33.75- دلار کانادا

سالانه:  $ 43،451 دلار کانادا $ 69،701-  دلار کانادا


درمانگر دستگاه تنفسی:

ساعتی: 23.78 $دلار کانادا – $ 41.99دلار کانادا

سالیانه: 44،769 $دلار کانادا – 87،897 $دلار کانادا


زمین شناس و اقیانوس شناس:

سالیانه: 54،044 $دلار کانادا – 141،772 $دلار کانادا


مهندسی – شیمیایی، معدن، نفت، زمین شناسی و هوافضا:

ساعتی: قیمت 12.96 $دلار کانادا – 57.81 $دلار کانادا است

سالانه: $ 45،128دلار کانادا$ 102،323 – دلار کانادا


مهندس معدن:

ساعتی: 39.04 $دلار کانادا

سالانه: 56،575 $-   $ 124،764 دلار کانادا


مهندس نفت:

ساعتی: 50.08  $دلار کانادا

سالانه: $ 63،421دلار کانادا$ 232،240 – دلار کانادا


مهندس هوافضا:

ساعتی: 17.00$ دلار کانادا – 47.92 $دلار کانادا

سالیانه:  $ 49،248دلار کانادا  $ 111،006-دلار کانادا


نقشه بردار زمینی:

ساعتی: 17.72 $دلار کانادا – 36.44 $دلار کانادا

سالیانه: 38،185 $دلار کانادا- 108،065 $دلار کانادا


تکنسین ابزار صنعتی و مکانیک:

ساعتی:  $ 19.20 دلار کانادا  $ 50.46- دلار کانادا

سالیانه: 42،418 $دلار کانادا – 124،195 $دلار کانادا


متخصصان شنوایی سنجی (AUDIOLOGISTS AND SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGIST):

ساعتی: $ 20.27  دلار کانادا $ 49.44 -دلار کانادا

سالیانه: 48،936 $دلار کانادا – 98،278 $دلار کانادا


درمانگران شغلی (OCCUPATIONAL THERAPISTS):

ساعتی: 27.89$ دلار کانادا -$ 48.27 دلار کانادا است

سالانه: $ 47،526 دلار کانادا $ 81،790 – دلار کانادا


سونوگرافیست:

ساعتی: $ 24.94 دلار کانادا –  $44.81 دلار کانادا

سالانه: 49،320$ دلار کانادا – 91،511$ دلار کانادا


تکنسین های آزمایشگاه پزشکی و دستیاران متخصصان پاتولوژی:

ساعتی: $ 13.04  دلار کانادا –  $ 28.01 دلار کانادا

سالیانه: 26،782 $دلار کانادا – 60،525 $دلار کانادا

 

تاریخ :دوشنبه 24 تیر 1398